ในวันที่ 10 สิงหาคม 2561 ณ สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้รับการตรวจเยี่ยมจาก HACC เพื่อประเมินคุณภาพขั้น3 นำทีมโดย โดย นายแพทย์วิโรจน์ เลิศพงศ์พิพัฒน์ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวนและคณะ

รอตรวจ HA ขั้น3 17-08-61