ในวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมเจริญธานี ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๗ กำหนดจัดโครงการประชุมการบูรณาการงานสุขภาพจิตและจิตเวชเพื่อขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ของเขตสุขภาพจิตที่ ๗ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันซึ่งในโครงการดังกล่าวกำหนดเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ๔ แห่ง เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๗ และสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

โครงการประชุมการบูรณาการ 24-08-61