โครงการเสริมสร้างสุขภาวะบุคลากร (สุขภาวะทางกาย จิต สังคม จิตวิญญาณ) กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เสริมสร้างสัมพันธไมตรีภายในองค์กร