โครงการพัฒนาระบบการดูแลเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนโดย ครู – หมอ – พ่อแม่ ของโรงเรียนในตำบลพระลับ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ จัดโดย สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น วันที่ ๒๒ – ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

โครงการพัฒนาระบบการดูแลเด็ก 22-03-61