เข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรการอบรมเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช รุ่นที่ 6 ประจำปีงบประมาณ 2566