เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิชาการ เรื่อง ผลของการบริบาลเภสัชกรรมทางไกลในผู้ป่วยจิตเวชเด็กและวัยรุ่นที่รับยาไปรษณีย์