วันศุกร์ที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต และผู้ติดตาม เป็นประธานในพิธี ทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบทุนการดำเนินงานซ่อมแซม ปรับปรุงอาคาร พร้อมจัดซื้อครุภัณฑ์ วัสดุทางการแพทย์ และวัสดุอื่นๆที่จำเป็น เพื่อการช่วยเหลือผู้บกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญา ณ สถาบันราชานุกูล ดินแดง กรุงเทพมหานคร โดยมี พญ.กุสุมาวดี คำเกลี้ยง ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมพิธีในครั้งนี้ ขอขอบคุณข้อมูลภาพจาก กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันราชานุกูล

ทอดผ้าป่าสถาบันราชานุกูล 24-08-61