วันที่ ๑๔ ธ.ค.๖๑ พญ.กุสุมาวดี คำเกลี้ยง ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นประธานกล่าวเปิดประชุมโครงการ Back To School เพื่อให้ผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านการเรียน สามารถกลับสู่ระบบการศึกษาได้ และผู้ป่วยสามารถดำเนินชีวิตในชุมชนได้ ถือเป็นการสนองนโยบายอธิบดีกรมสุขภาพจิต(นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต) ข้อ ๔ คือพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เป็นคนไทย 4.0