ร่วมให้คำปรึกษานักเรียน และจัดนิทรรศการ โครงการพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ (งานแนะแนว) โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย