พิธีเปิดโครงการทำบุญเพื่อสร้างสุขในการทำงาน และเสริมสิริมงคล รับองค์พระไภษัชยคุรุไวฑูรยประภาตถาคต (พระพุทธเจ้าหมอยา)