พิธีลมนาม MOU และเป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนานักเรียนแกนนำเพื่อนที่ปรึกษา (YC:Youth Counselor) ประจำปีการศึกษา 2567