ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้รับผิดชอบงานส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยและระบบบริการสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น ในเขตสุขภาพที่ 7 ปีงบประมาณ 2567