ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาผู้นำกลุ่มกิจกรรมการส่งเสริมพัฒนาการและสร้างวินัยเชิงบวกโดยครอบครัวมีส่วนร่วม (Triple-P) พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ