ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต ใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566