น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต และคณะผู้ตรวจราชการกรมสุขภาพจิตเข้าตรวจเยี่ยม สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุม ดร.ประภา ภักดิ์โพธิ์

อธิบดีกรมตรวจราชการ 15-02-61