จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสมรรถนะครูชั้นประถมศึกษา และมัธยมศึกษา   ในการปรับพฤติกรรมและให้การปรึกษาด้วยโปรแกรม SAFE B-MOD ณ ห้องประชุมบัวหลวง โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์