จัดประชุมประชาพิจารณ์ รับฟังความคิดเห็นของบุคลากรทางการแพทย์ เรื่อง การเปิดคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ (SMC)