ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน 2565

010765-01-intentionsex

010765-02-meausuresex

010765-03-plannosex

010765-04-sex