การตรวจเยี่ยมเพื่อติดตามผลการดำเนินงาน ตึกผู้ป่วยนอกและตึกผู้ป่วยใน โดย น.ต.นพ บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต และคณะผู้ติดตาม ในวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๑ ณ สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

อธิบดีตรวจเยี่ยม 11-09-61