แบบประเมินพฤติกรรม SNAP-IV

กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ ว่าอาการในแต่ละข้อนั้นตรงกับลักษณะของเด็กที่ท่านประเมินเพียงใด

มีความสัมพันธ์เป็น:
ของเด็ก ชื่อ:
นามสกุล:
เลขบัตรประชาชน:
เลขผู้ป่วย(HN):

อาการขาดสมาธิ (0)
ไม่มีเลย
(1)
เล็กน้อย
(2)
ค่อนข้างมาก
(3)
มาก
อาการอยู่ไม่นิ่ง/หุนหันพลันแล่น (0)
ไม่มีเลย
(1)
เล็กน้อย
(2)
ค่อนข้างมาก
(3)
มาก
อาการดื้อต่อต้าน (0)
ไม่มีเลย
(1)
เล็กน้อย
(2)
ค่อนข้างมาก
(3)
มาก

กรอกรหัสยืนยันตามรูปภาพด้านบน